post@globallearninglarvik.no
men-1979261_1920

3-dagers kurs – Juridiske rammer for personalledelse

0 Reviews

Snubler du i regelverket ved tilsettingsprosesser, pågående arbeidsforhold eller avslutning av arbeidsforhold?

 

Dag 1: Inngåelse av arbeidsforhold

  • Stillingsutlysning
  • Arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet
  • Partene i arbeidsavtalen
  • Arbeidsmiljølovens innholdskrav til arbeidsavtaler
  • Taushetserklæringer
  • Særlig om inngåelse av avtaler om prøvetid
  • Arbeidskontrakter om midlertidig tilsettingn
  • Likestillingsloven
  • Arkivering av arbeidsavtaler – forholdet til Personopplysningsloven

 

Dag 2: Mens arbeidsforholdet består

  • Innledning om partenes forpliktelse etter arbeidsavtalen
  • Presentasjon av arbeidsgivers styringsrett
  • Styringsretten som restkompetanse
  • Styringsrett ved endring av arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted
  • Styringsrett ved endring av arbeidstid
  • Arbeidstakers arbeids- og lojalitetsplikt
  • Arbeidstakers frihet til å ytre seg offentlig om interne forhold
  • Sykefravær og sykefraværsoppfølging
  • Særlig om tilrettelegging etter aml. § 4-6
  • Saker om trakassering

 

Dag 3: Avslutning av arbeidsforholdet

  • Hvordan bygge opp en oppsigelsessak
  • Oppsigelse og aktuelle oppsigelsesgrunnlag
  • Om brudd på arbeidsplikt, lojalitetsplikt og lydighetsplikt som oppsigelsesgrunnlag
  • Arbeidstakers forhold
  • Betydning av
  • Arbeidsgiver og virksomhetens forhold som oppsigelsesgrunnlag
  • Betydningen av autorisasjon som helsepersonell
  • Statens Helsepersonellnemnd
  • Prosedyregjennomgang oppsigelse/avskjed
  • Drøftingsmøte
  • Formalitetskrav oppsigelse
  • Formalitetskrav avskjed
  • Forhandlingsmøte
  • Rettslige prosesser om opphør av arbeidsforhold
  • Mobbepåstander som tilsvar fra arbeidstaker på varsel om oppsigelse
  • Oppsigelsesvernet under sykdom, svangerskap
  • Retten til oppsigelse av ansatt ved langvarig sykefravær, høy alder etc
  • Oppsigelse pga. langvarig underprestasjon
  • Mediehåndtering under oppsigelsesprosesser

 

Målgrupper

Kurset retter seg mot alle som skal arbeide med personalsaker, eller som sporadisk har personalansvar.

    • Tid: Torsdag 25. januar 2018 kl 09.00 – 15.00
      Torsdag 22. februar 2018 kl 09.00 – 15.00
      Torsdag 22. mars 2018 kl 09.00 – 15.00
    • Sted: Global Learning Larvik (Videokonferanse)
    • Kursavgift: Kr 4 600,- inkl. lunsj og forfriskninger
    • Bindende påmelding: Innen fredag 12. januar 2018